Etikete göre gösterilenler Proje Yazımı - Harikalar Kutusu - Harikalar Kutusu https://harikalarkutusu.com Sun, 26 May 2019 06:13:46 +0300 Joomla! - Open Source Content Management tr-tr Kars Kent Müzesi Projesi https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/71-kars-kent-muzesi-projesi https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/71-kars-kent-muzesi-projesi Kars Kent Müzesi Projesi
Kars'da bir kent müzesi kurulması için bir AB projesi Harikalar Kutusu tarafından yazılmıştır.

Kars Kent Müzesi'nin ilk adımı olacak Kars Kent Araştırmaları Merkezi kurmak üzere hazırlanan €250.000'luk proje Kent Müzesi için ilk verileri sunmakta, detaylı bütçe ve işplanları içermektedir.

]]>
kutu@harikalarkutusu.com (kutu) Projelerimiz Mon, 30 Jul 2007 03:00:00 +0300
Türkiye Müzeleri İçin Yönetim ve İşletim Öneri Raporu https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/33-turkiye-muzeleri-icin-yonetim-ve-isletim-oneri-raporu https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/33-turkiye-muzeleri-icin-yonetim-ve-isletim-oneri-raporu Türkiye Müzeleri İçin Yönetim ve İşletim Öneri Raporu
“Türkiye Müzeleri İçin Yönetim Ve İşletim Modeli Öneri Raporu” Projesi Harikalar Kutusu danışmanlığında gerçekleştirildi.

Bu proje kapsamındaki raporlar Bülent Özden tarafından hazırlanmıştır.

“Türkiye Müzeleri İçin Yönetim Ve İşletim Modeli Öneri Raporu” Projesi, İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı, Kültürel Miras ve Müzeler Direktörlüğü tarafından geliştirilmiş ve süreç içerisinde gerçekleştirilen toplantılarla nihai hale getirilmiştir.

Projenin genel amacı “devlet müzelerindeki müzecilik anlayışını ve işleyişini çağdaşlaştırmak amacıyla, uzmanlık ve müze hizmetleri, çoğulcu karar alma mekanizmaları, şeffaflık ve sürdürülebilirlik açısından yetkinlik ve güncellik gibi kriterlere cevap verecek nitelikte bir yönetim ve işletim modeli geliştirmek ve bu amaçla arama konferansları, çalıştaylar ve toplantılar düzenlemek ve bir rapor hazırlamak” olarak belirlenmiştir.

Proje temel olarak dört adımdan oluşmuştur: Durum Analiz Raporu hazırlanması; müzeciliğin geneline ait sorunların ve çözüm önerilerinin genel olarak tartışıldığı Ortak Akıl Platformu uygulaması; Koleksiyon Yönetimi, Sergileme, Yorumlama ve Eğitim, Yönetim ve Yönetişim konularında Odak Grup Çalıştayları; Mesleki Gelişim, İletişim ve İşbirlikleri Çalıştayı; Raporlama.

Rapor akademisyenler, uzmanlar, müze çalışanları ve Kültür ve Turizm Bakanlığı görevlilerinden oluşan geniş bir grubun katkıları ile oluşturulmuştur.

Proje sürecinde öncelikle Türkiye Müzeciliği’nin misyonu, vizyonu ve stratejik amaçları saptanmış, belirlenen hedeflere ulaşmak için gerekli stratejiler ve ölçüm için gerekli performans göstergeleri belirlenmiştir. Odak Grup toplantılarında da daha önce belirlenen kriterler doğrultusunda saptanan bazı öneri ifadelerinin olumlu yanları, dikkat edilmesi gereken noktalar, hangi kaynakların gerekeceği, öneri ifadelerinin gerçekleşmesi için atılması gereken adımlar ve bu adımları atacak, adımlardan etkilenecek aktörler saptanmıştır.

İçinde bulunulan durum tüm sorunların bir bütün olarak ele alınmasını, küçük değişikliklerle değil büyük bir reformla çözüme gidilmesini gerektirmektedir. Bu rapor bahsi geçen reform için bir yol haritası çizmektedir. 43 değişik ama birbirini tamamlayan başlık altında atılması gereken zorunlu adımlardan oluşan bu yol haritası, daha detaylı olarak raporun sonunda, daha da detaylı iş adımları olarak raporun içinde yer almaktadır.

Stratejik yol haritası yönetim-yönetişim / koleksiyon yönetimi / sergileme - yorumlama - eğitim – iletişim / mesleki gelişim - iletişim - işbirlikleri ana başlıkları altında adımlar önermektedir. Bu stratejik yol haritasının uygulamasının 10 yıl içinde tamamlanması hedeflenmektedir. Genel olarak bunun ilk 5 yılı müzecilik ile ilgili reformun gerçekleştirilmesi, kalanı ise tüm ülke müzelerine yayılması için kullanılacaktır.

Önerilen model, ilgili tüm mevzuatın yeniden ve bütünsel olarak ele alınmasını, hatta kamudaki bazı ezberleri de değiştirmeyi gerektirmektedir. Bakanlık, bu raporu temel alarak gerekli mevzuat değişikliklerini (raporda da belirtildiği gibi) tüm paydaşlarla birlikte planlayıp gerçekleştirebilir. Müzecilikle ilgili kamu örgütlenmesinin TRT benzeri özerk bir yapıya kavuşturulması bir çözüm olabilecektir.

Bu reform, zaten oldukça eski kalmış mevzuat için de, Türkiye müzeciliği için de geri kalınmış 30-35 yıllık dönemin farkını kapatmak için bir şanstır.

]]>
kutu@harikalarkutusu.com (kutu) Projelerimiz Sat, 15 Nov 2008 02:00:00 +0200
Adalar Müzesi Projesi https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/32-adalar-müzesi-projesi https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/32-adalar-müzesi-projesi Adalar Müzesi Projesi
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti için Adalar Müzesi projesi Harikalar Kutusu tarafından hazırlandı.

Hazırlanan projede gerekçelendirme, müze programı, bitçe ve işplanları yer alıyor. Bu proje İstanbul 2010 AKB tarafından verilen fon ve sağlanan diğer kaynaklar sayesinde gerçekleştirilmiştir.

 

]]>
kutu@harikalarkutusu.com (kutu) Projelerimiz Tue, 01 Jul 2008 03:00:00 +0300
Kadıköy Kent Müzesi Projesi https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/31-kadikoy-kent-müzesi-projesi https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/31-kadikoy-kent-müzesi-projesi Kadıköy Kent Müzesi Projesi
Kadıköy Kent Müzesi fizibilite ve bütçe analizleri Harikalar Kutusu tarafından yapıldı.

Tarih Vakfı tarafından danışmanlığı yapılan Kadıköy Kent Müzesi Ön Projesi, Şehremini binasında bir kent müzesi kurulması üzerineydi. Kurulan proje ekibi Kadıköy tarihini araştırarak bir rapor hazırladı. Projenin fizibilite, işplanları, bütçeleri ve mimari avan projesi Bülent Özden tarafından hazırlandı.

]]>
kutu@harikalarkutusu.com (kutu) Projelerimiz Thu, 10 Jul 2008 03:00:00 +0300
Antalya Kent Müzesi Projesi https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/30-antalya-kent-müzesi-projesi https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/30-antalya-kent-müzesi-projesi Antalya Kent Müzesi Projesi
Antalya Kent Müzesi Projesi 1.5 yıl boyunca Bülent Özden tarafından koordine edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi girişimi ile 2009 yılına hazırlanmakta olan Antalya Kent Müzesi’nin projelendirilmesi ve yürütülmesi gerçekleştirilmiştir. Proje 10.000m2 kapalı alan ve 100.000m2 açık alanda modern müzecilik anlayışı ve kültür merkezi işleyişiyle kurulacak bir kent müzesidir ve bütçesi 13.5 M$ olarak başlayarak alanın genişlemesi nedeniyle 30 M$’a çıkmıştır. Müze projesinin hazırlanması, Kent Belleği Merkezi’nin kurulması, sistemlerin/prosedürlerin kurulması, ekiplerin oluşturulması ve eğitimi aşamalarından sonra Antalyalı personele devredilmiştir.

]]>
kutu@harikalarkutusu.com (kutu) Projelerimiz Wed, 01 Feb 2006 16:31:44 +0200
Hikayemi Dinler Misin? Sergisi https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/29-hikayemi-dinler-misin-sergisi https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/29-hikayemi-dinler-misin-sergisi 20 ilde 21 yerde açılan "Hikayemi Dinler Misin?" sergisi Bülent Özden tarafından koordine edilmiştir.

AB destekli bir proje olan “Türkiye’de İnsan Hakları ve Sivil Toplum Gelişiminin Görsel Anlatımı” projesi koordinatörlüğü (€526.000) yapılmıştır. AB fonları/ihaleleri, mali-idari ve proje yönetimi üzerine uzmanlaşma gerektiren proje aşağıdaki kalemlerden oluşmaktadır.:

  • Yirmi ili gezen “Hikayemi dinler misin?” sergisi (tasarım Bülent Erkmen)

  • Yönetmenliğini Can Dündar’ın yaptığı “Önce İnsan!” belgeseli ve diğer kısa belgeseller

  • İnsan hakları ve sivil toplum üzerine 35 konferans düzenlenmesi

  • Türkiye’de sivil toplumun ve STKların gelişimi ve sorunları üzerine 13 ilde yerel/ulusal STKlarla düzenlenen atölye çalışmaları

Sergi katalogu, konferans bildiri kitabı, atölye değerlendirme kitabı, broşürler ve diğer tanıtım malzemesi, proje bilgilerini ve belgeselleri içeren bir DVD üretimi, web sitesi

Sergiyi 50.000'in üzerinde ziyaretçi gezmiştir.

 

]]>
kutu@harikalarkutusu.com (kutu) Projelerimiz Tue, 15 Jul 2003 17:31:26 +0300
İstanbul Müzesi Projesi https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/28-istanbul-muzesi-projesi https://harikalarkutusu.com/cms/projelerimiz/item/28-istanbul-muzesi-projesi İstanbul Müzesi Projesi
Tarihi Darphane Binaları'nda İstanbul Kent Müzesi kurulması konusundaki çalışmalar 10 yıl boyunca Bülent Özden tarafından koordine edilmiştir.

Tarih Vakfı'nın en büyük projelerinden olan 40 milyon dolar bütçeli İstanbul Müzesi ve Toplumsal Tarih Merkezi projesi 1996-2006 yılları arasında bir kısmı ulualararası çapta olan 539 etkinliğe ev sahipliği yapmıştır. Mekanı Tarih Vakfı'na devretme onayı veren Kültür Bakanlığı'nın daha sonra geri alması üzerine proje durdurulmuştur.

]]>
kutu@harikalarkutusu.com (kutu) Projelerimiz Thu, 02 Jan 1997 16:29:46 +0200